Zwroty | japoński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
・・・・に見られるように、・・・・
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
・・・・という注目すべき結果になった。
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
予想通り、・・・・
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
・・・・ということをこの統計は示している。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
統計によると、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
統計的に見て、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski