Zwroty | francuski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
On peut voir avec... que...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
Les informations semblent suggérer que...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
Les chiffres révèlent que...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Plusieurs résultats notables furent...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
Une corrélation fut établie entre...et...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Comme prévu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
Les statistiques montrent que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
Selon les statistiques...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistiquement parlant...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski