Zwroty | duński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det kan ses ud fra... at...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
Figurerne afslører at...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
... var absolut korreleret med...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som forudset,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
Statistikkerne viser at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
I følge statistikkerne...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisk set...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski