Zwroty | chiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
数据表明...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
根据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski