Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski