Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Wie ... zeigt, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
Die Zahlen legen offen, dass...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... korreliert positiv mit... .
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Wie prognostiziert, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rein statistisch gesehen,...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski