Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Aus ... wird ersichtlich, dass...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
Wie ... zeigt, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
Die Zahlen legen offen, dass...
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... korreliert positiv mit... .
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Wie prognostiziert, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rein statistisch gesehen,...
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski