Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Uit ... blijkt dat ...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Zoals ... aantoont, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
De cijfers onthullen dat ...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... verhoudt zich positief tot ...
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Zoals voorspeld, ...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

De statistieken tonen aan dat ...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Volgens de statistieken ...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisch gezien ...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski