Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Uit ... blijkt dat ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Zoals ... aantoont, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
De cijfers onthullen dat ...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... verhoudt zich positief tot ...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Zoals voorspeld, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

De statistieken tonen aan dat ...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Volgens de statistieken ...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisch gezien ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski