Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski