Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
...에서 보다시피, ...
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
예상 했던 데로, ...
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

통계자료에 따르면...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계에 의하면,
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계적으로 말하면,
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski