Zwroty | japoński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Używane do opisu danych
...에서 보다시피, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Używane do opisu danych
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Używane do opisu danych
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Używane do opisu danych
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Używane do opisu danych
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
・・・・という注目すべき結果になった。
Używane do opisu istotnych danych
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
예상 했던 데로, ...
予想通り、・・・・
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

통계자료에 따르면...
・・・・ということをこの統計は示している。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계에 의하면,
統計によると、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계적으로 말하면,
統計的に見て、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski