Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
A partir de... se puede observar que...
Używane do opisu danych
...에서 보다시피, ...
Como se puede ver en...
Używane do opisu danych
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Los datos parecen sugerir que...
Używane do opisu danych
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
La figuras revelan que...
Używane do opisu danych
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Con base en las figuras se puede notar que...
Używane do opisu danych
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Varios resultados relevantes fueron...
Używane do opisu istotnych danych
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... fue asociado positivamente con...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
예상 했던 데로, ...
Como se predijo...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

통계자료에 따르면...
Las estadísticas muestran que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계에 의하면,
Según las estadísticas,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계적으로 말하면,
Desde el punto de vista estadístico...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski