Zwroty | francuski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
On peut voir avec... que...
Używane do opisu danych
...에서 보다시피, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Używane do opisu danych
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Les informations semblent suggérer que...
Używane do opisu danych
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Les chiffres révèlent que...
Używane do opisu danych
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Au regard des chiffres, il est clair que...
Używane do opisu danych
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Plusieurs résultats notables furent...
Używane do opisu istotnych danych
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Une corrélation fut établie entre...et...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
예상 했던 데로, ...
Comme prévu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

통계자료에 따르면...
Les statistiques montrent que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계에 의하면,
Selon les statistiques...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계적으로 말하면,
Statistiquement parlant...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski