Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
Amint látható ....
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski