Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski