Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski