Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

A partir de... se puede observar que...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
Como se puede ver en...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Używane do opisu danych
Los datos parecen sugerir que...
Các dữ liệu cho thấy...
Używane do opisu danych
La figuras revelan que...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Używane do opisu danych
Con base en las figuras se puede notar que...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
Varios resultados relevantes fueron...
Đáng chú ý là...
Używane do opisu istotnych danych
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... fue asociado positivamente con...
... tỉ lệ thuận với...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Como se predijo...
Như dự đoán,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Las estadísticas muestran que...
Số liệu chỉ ra rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Según las estadísticas,...
Theo như số liệu cho thấy,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Desde el punto de vista estadístico...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski