Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Στατιστικά μιλώντας...
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski