Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski