Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Στατιστικά μιλώντας...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski