Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

On peut voir avec... que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
Comme il peut être vu avec..., ...
Amint látható ....
Używane do opisu danych
Les informations semblent suggérer que...
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
Les chiffres révèlent que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
Au regard des chiffres, il est clair que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
Plusieurs résultats notables furent...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
Les résultats de la présente étude démontrent que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Une corrélation fut établie entre...et...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Comme prévu, ...
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Les statistiques montrent que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Selon les statistiques...
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistiquement parlant...
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski