Zwroty | turecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

On peut voir avec... que...
...'den görülebileceği üzere ...
Używane do opisu danych
Comme il peut être vu avec..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Używane do opisu danych
Les informations semblent suggérer que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Używane do opisu danych
Les chiffres révèlent que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych
Au regard des chiffres, il est clair que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Używane do opisu danych
Plusieurs résultats notables furent...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Używane do opisu istotnych danych
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Une corrélation fut établie entre...et...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Comme prévu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Les statistiques montrent que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Selon les statistiques...
İstatistiklere göre ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Au regard des statistiques, on peut observer que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistiquement parlant...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski