Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

On peut voir avec... que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Les informations semblent suggérer que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
Les chiffres révèlent que...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Plusieurs résultats notables furent...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Une corrélation fut établie entre...et...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Comme prévu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Les statistiques montrent que...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Selon les statistiques...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistiquement parlant...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski