Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

On peut voir avec... que...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Comme il peut être vu avec..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Les informations semblent suggérer que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Les chiffres révèlent que...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Au regard des chiffres, il est clair que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Plusieurs résultats notables furent...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Les résultats de la présente étude démontrent que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Une corrélation fut établie entre...et...
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Comme prévu, ...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Les statistiques montrent que...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Selon les statistiques...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistiquement parlant...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski