Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

On peut voir avec... que...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
Les informations semblent suggérer que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
Les chiffres révèlent que...
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
Plusieurs résultats notables furent...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Une corrélation fut établie entre...et...
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Comme prévu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Les statistiques montrent que...
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Selon les statistiques...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistiquement parlant...
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski