Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski