Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski