Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski