Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski