Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski