Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Używane do opisu danych
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Używane do opisu danych
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Używane do opisu danych
La ciferoj malkaŝas, ke...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Używane do opisu danych
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Używane do opisu danych
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Używane do opisu istotnych danych
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...estis pozitive korelaciita kun...
... хорошо сочеталось с ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kiel antaŭdiris,...
Как мы и предполагали...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistikoj montras, ke...
Статистика показывает, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Laŭ la statistiko...
Согласно статистике...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistike parolante...
Статистиически...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski