Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
La ciferoj malkaŝas, ke...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...estis pozitive korelaciita kun...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kiel antaŭdiris,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistikoj montras, ke...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Laŭ la statistiko...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistike parolante...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski