Zwroty | chiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Ĝi povas esti vidita de... tio...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
这些数据可以表明...
Używane do opisu danych
La ciferoj malkaŝas, ke...
数据表明...
Używane do opisu danych
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
从这些数据可以看出...
Używane do opisu danych
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
几个值得注意的结果是...
Używane do opisu istotnych danych
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
目前研究结果表明...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...的数字上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
与...有关的数据...上升/下降了
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...estis pozitive korelaciita kun...
...和...呈正相关
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kiel antaŭdiris,...
正如所预测的,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistikoj montras, ke...
统计数据显示...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Laŭ la statistiko...
根据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
通过数据统计,可以看出...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistike parolante...
据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
据统计数据,我们可以推测...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski