Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Amint látható ....
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski