Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski