Zwroty | rumuński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski