Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski