Zwroty | portugalski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski