Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski