Zwroty | francuski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
On peut voir avec... que...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Les informations semblent suggérer que...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Les chiffres révèlent que...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Plusieurs résultats notables furent...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
Une corrélation fut établie entre...et...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Comme prévu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
Les statistiques montrent que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Selon les statistiques...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Statistiquement parlant...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski