Zwroty | fiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski