Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski