Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

从...可以看出...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
从...可以看出...
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
这些数据可以表明...
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
数据表明...
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
从这些数据可以看出...
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
几个值得注意的结果是...
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
目前研究结果表明...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...的数字上升/下降/保持不变。
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
与...有关的数据...上升/下降了
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...和...呈正相关
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
正如所预测的,...
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
这一发现和X的论点是一致的,即...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
此发现进一步确认X的主张,即...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
与X的发现一致,...和...呈正相关
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

统计数据显示...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
根据数据统计,...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
通过数据统计,可以看出...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据数据统计,...
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据统计数据,我们可以推测...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski