Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

从...可以看出...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
从...可以看出...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Używane do opisu danych
这些数据可以表明...
Các dữ liệu cho thấy...
Używane do opisu danych
数据表明...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Używane do opisu danych
从这些数据可以看出...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
几个值得注意的结果是...
Đáng chú ý là...
Używane do opisu istotnych danych
目前研究结果表明...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...的数字上升/下降/保持不变。
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
与...有关的数据...上升/下降了
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...和...呈正相关
... tỉ lệ thuận với...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
正如所预测的,...
Như dự đoán,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
此发现进一步确认X的主张,即...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
与X的发现一致,...和...呈正相关
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

统计数据显示...
Số liệu chỉ ra rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
根据数据统计,...
Theo như số liệu cho thấy,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
通过数据统计,可以看出...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据数据统计,...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据统计数据,我们可以推测...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski