Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski