Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

从...可以看出...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
从...可以看出...
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
这些数据可以表明...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
数据表明...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
从这些数据可以看出...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
几个值得注意的结果是...
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
目前研究结果表明...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...的数字上升/下降/保持不变。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
与...有关的数据...上升/下降了
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...和...呈正相关
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
正如所预测的,...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
此发现进一步确认X的主张,即...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

统计数据显示...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
根据数据统计,...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
通过数据统计,可以看出...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据数据统计,...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据统计数据,我们可以推测...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski