Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski