Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski