Zwroty | grecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Στατιστικά μιλώντας...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski